Scientific Organizing Committee:
Ronggen Cai
Bin Chen
Bo Feng
Yungui Gong
Jiliang Jing
Qiang Lin
Hong Lu
Jianxin Lu
Jun Luo
Anzhong Wang
Bin Wang
Shufan Wu
Yueliang Wu
Hongwei Yu
Ruihong Yue

Local Organizing Committee:
Zhoujian Cao
Songbai Chen
Dechang Dai
Yuxiao Liu
Zongkuan Guo
Qingguo Huang
Yenchen Ong
Qiyuan Pan
Yunsong Piao
Jianpin Wu
Puxun Wu
Qiang Wu
Shaoyu Yin
Shaojun Zhang
Xin Zhang
Wen Zhao
Tao ZhuLinks

Copyright © 2016 Zhejiang University of Technology All Rights Reserved.

Add:No.18 Chaowang Street, Hangzhou, Zhejiang, China